Výbor DHZ - DHZ

Aktualizované 9. 5. 2018
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výbor DHZ

Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 18.decembra 2016 boli zvolení 
do funkcii organizačného výboru na nasledujúce obdobie 2016-2020 títo členovia:
 
PREDSEDA DHZ

nebol zvolený

 
PODPREDSEDA - VELITEĽ
mladší technik
Ján ŠIŠOLÁK
TAJOMNÍK
zbormajster
František ŠTERBÁK
REFERENT PREVENCIE -  PREVENTIVÁR
technik
Vladimír ŠTANCEL
REFERENT MLÁDEŽE
mladší zbormajster
Viliam MAMIAK
MATERIÁLNO-TECHNICKÝ REFERENT/STROJNÍK
zbormajster
František ŠTANCEL
REVíZORI
zbormajster
Jaroslav ŠTANCEL
technik
Mgr. Martin PERIGNÁTH
ORGANIZAČNÝ REFERENT
nadrotník
Natália ORAVCOVÁ
REFERENT PRE VÝCHOVNÚ PRÁCU
technik
Veronika MAMIAKOVÁ
DELEGÁT zvolený na okresné valné zhromaždenia
starosta obce
nadzbormajster
Ladislav ORAVEC
POKLADNÍK
vrchný technik
Marcela CENGELOVÁ
Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ

Predseda:
Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných O-ÚV DPO alebo inými občianskymi združeniami v obci.

Zodpovedá:
 • za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
 • za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,
 • za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
 • za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
 • za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
 • za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
 • spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ O-ÚV DPO, orgánom obce a pod.,
 • za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda – veliteľ, príp. iný poverený člen výboru DHZ.

Podpredseda - veliteľ:
 • riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje okresnej /obvodovej/ súťaže DHZ,
 • zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
 • kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
 • zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a O-ÚV DPO,
 • kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
 • organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
 • vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
 • absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
 • predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
 • spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.

Tajomník:
je štatutárnym zástupcom DHZ,
 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
 • podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na O-ÚV DPO,
 • píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní O-ÚV DPO,
 • vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.

Referent prevencie - preventivár:
 • je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
 • rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
 • spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
 • podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,
 • vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
 • absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

Pokladník:
Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:
 • správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
 • vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,
 • zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,
 • vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,
 • prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,
 • predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,
 • prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,
 • hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,
 • za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

Referent mládeže:
 • v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,
 • venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,
 • pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,
 • za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,
 • získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

Strojník:
Pri menšom počte členov výboru DHZ môže byť táto funkcia spojená s funkciou materiálno-technického referenta.

Je zodpovedný:
 • za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
 • absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,
 • za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,
 • spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby aj tieto funkcie:

Referent organizačný:
Je v stálom styku s predsedom a podpredsedom - veliteľom a podľa uznesenia výboru DHZ organizuje pomoc v príprave na Výročné členské schôdze DHZ.

Je zodpovedný:
 • za usmerňovanie funkcionárov a členov k dodržiavaniu Stanov a Rokovacieho poriadku DPO SR a ostatných dokumentov,
 • za organizovanie rôznych jubilejných osláv DHZ a osláv organizovaných obecným zastupiteľstvom,
 • za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod.,
 • za získavanie nových členov DHZ,
 • s predsedom a tajomníkom DHZ za vypracovanie návrhu plánu práce DHZ na príslušné roky,
 • s členmi výboru za vypracovanie návrhu plánu práce hlavných úloh DHZ,
 • za organizovanie podujatí v spolupráci s inými občianskymi združeniami.

Referent pre výchovnú prácu:
 • je zodpovedný za celkový systém výchovnej práce – organizuje a rozvíja výchovnú, propagačnú, kultúrnu a spoločenskú činnosť,
 • spolu s členmi výboru sa stará o pravidelnú výchovu členov DHZ, o ich prípravu k dôslednému plneniu úloh v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje a zabezpečuje vykonávanie besied a pohovorov s občanmi, prednášky pre iné organizácie za použitia filmov, videokaziet a iných propagačných materiálov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • prostredníctvom obecného rozhlasu zabezpečuje vysielanie rozhlasových relácií, zabezpečuje vydávanie bleskoviek,
 • aktualizuje vývesné skrinky a vývesné tabule s propagačným materiálom z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami a inými občianskymi združeniami pri výchovnej, kultúrnej a záujmovo-umeleckej činnosti,
 • propaguje a eviduje odber požiarnickej tlače,
 • dbá, aby námety a dobré skúsenosti uverejnené v tlači boli uplatňované v činnosti DHZ,
 • stará sa o dopisovateľov; zabezpečuje, aby do požiarnickej a inej tlače boli zasielané články o práci DHZ.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby schválené aj iné funkcie
 a členovia poverení úlohami
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky